autoškola-klobouky

Jak se přihlásit

Pokud jste se rozhodli přihlásit k výuce a výcviku do naší autoškoly, musíte splnit podmínky dané zákonem, a to zejména:

podat písemnou Žádost o přijetí k výuce a výcviku
podat Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
splnit věkový limit pro příslušnou skupinu (výuku a výcvik lze začít 18 měsíců před dovršením věku)
mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, případně prokázat vazby na území ČR
nemít uložený zákaz řízení motorových vozidel (čestné prohlášení je součástí žádosti)
v případě rozšiřující výuky a výcviku být držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění

Současně s přihlášením je třeba zaplatit kurzovné nebo zálohu 5 000 Kč.

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Žádost o přijetí k výuce a výcviku je třeba řádně vyplnit a nezapomenout podepsat. Žadatel mladší 18 let nesmí zapomenout na podpis zákonného zástupce, u žadatele mladšího 15 let musí být podpis zákonného zástupce úředně ověřen. Do kolonky adresa bydliště uvádí občan ČR adresu trvalého pobytu, cizinec adresu pobytu dle dokladu prokazující jeho trvalý nebo přechodný pobyt.

Žádost o přijetí k výuce a výcviku se tiskne na jeden list papíru oboustranně. Žádost o přijetí k výuce a výcviku si můžete stáhnout níže.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Lékařský posudek vyplňuje a potvrzuje praktický lékař (případně lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb) a v den podání přihlášky nesmí být starší více jak 3 měsíce!

Lékařský posudek si můžete stáhnout níže.

Vyplněné a praktickým lékařem potvrzené formuláře doručte do autoškoly.